บทความ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอโนนสะอาด

รูปภาพ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางบังอร อเวรา ครูชำนาญการ กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  

เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrit & Transparency Assessment : ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตาม QR-Code ข้างล่างภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพ
       นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางบังอร อเวรา ครูชำนาญการ กศน.อำเภอโนนสะอาด และนางสาวแพรทอง ตัวเสาร์ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

รูปภาพ
  สัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และบ้านสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประกวดร้องเพลงดอกอ้อยบาน

ภูธานี เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เลย

รูปภาพ